Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Útočiště o.p.s.,
IČO: 26393972
Adresa: Dobrovského 78/19, 350 02 Cheb
Naše webová adresa je: http://utocistecheb.cz.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel. Osobní údaje lze rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

  • jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví),
  • jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
  • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/datu apod.)

V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

  • Smlouvy o poskytování sociálních služeb
  • Oprávněný zájem správce – plnění smlouvy s klientem, plnění právních povinností vyplývajících z předpisů
    upravujících poskytování sociálních služeb
  • Souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poučení o Vašich základních právech

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
  • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
  • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

Útočiště o.p.s.